Mjera 1

Razdjeljivanje postojećeg mješovitog sustav odvodnje u Labinu s okolnim naseljima i rekonstrukcija postojećeg sustava odvodnje u Rapcu, Plominu i Plomin Luci

Temeljem CCTV snimki postojećeg mješovitog sustava odvodnje u Labinu s okolnim naseljima predlaže se razdijeljivanje cjelokupnog postojećeg sustava odvodnje, čime će se spriječiti eksfiltracija i infiltracija otpadne vode u podzemlje, obzirom da se gotovo u cijelosti radi o starim i ispucalim cjevovodima najvećim dijelom izvedenim od betonskih i azbest-cementnih cijevi. Budući da se predmetni sustav odvodnje geografski najvećim dijelom nalazi na području uzvodno od glavnih vodocrpilišta u Raškoj dolini, a koja se koriste za vodoopskrbu najvećeg dijela Labinštine, ova mjera dobiva na dodatnoj važnosti s ciljem zaštite pitke vode i osiguranja neometane vodoopskrbe čitave Labinštine. S obzirom na obuhvat potrebnih sanacija i rekonstrukcija procijenjeno je da je optimalno razdijeliti sustav, što će u konačnici rezultirati manjim dotocima na uređaj za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV), odnosno smanjenju potrebnog hidrauličkog kapaciteta nizvodnih dionica, crpnih stanica u Raši i samog UPOV-a. Za razdjeljivanje je predviđen cjelokupni „pravi“ mješoviti dio postojećeg sustava. Razdjeljivanjem je ukupno obuhvaćeno oko 12,3 km, uz potrebu za izvedbom (prespajanjem) 2.475 kućnih priključaka, „pravom“ rekonstrukcijom oko 10,58 km preostalog dijela postojećeg sustava. Predviđena je i nužna rekonstrukcija manjeg dijela oborinskih kolektora zbog uvjeta izvedbe (isti rov, uske ulice) u duljini oko 1,2 km.

Na temelju CCTV inspekcije postojećeg sustava u Rapcu, a opet zbog dotrajalih i ispucalih cjevovoda, dodatno se predlaže sanacija (rekonstrukcija) postojeće mreže u duljini oko 2,98 km.

U sklopu ove mjere predviđa se i rekonstrukcija objekata koji nisu u odgovarajućem stanju i to:

•          Rekonstrukcija CS Maslinica + havarijski ispust

•          CS Mimoza (havarijski ispust)

•          CS Riva (havarijski ispust)

•          CS Adoral (havarijski ispust)

•          Rekonstrukcija CS Plomin Luka

Ova mjera ima kapitalni trošak oko 98,13 milijuna HRK.

Skip to content