Sjednice Skupštine i Nadzornog odbora

Zaključci sa sjednica Skupštine Društva

Na 3. sjednici održanoj 27.11.2017. godine razmatran je Nacrt Plana poslovanja za 2018. godinu. Nakon rasprave donesen je zaključak da jedinice lokalne samouprave do 05.12.2017. godine mogu dostaviti primjedbe i prijedloge na navedeni Nacrt kako bi se na slijedećoj sjednici Skupštine Društva Plan poslovanja za 2018. godinu donio.

Na 4. sjednici održanoj 14.12.2017. godine razmatran je i donesen Plan poslovanja za 2018.
godinu. Prisutni članovi Skupštine Društva glasali su na način da je Plan poslovanja
prihvaćen sa 3 glasa „za“ i 1 glasom „protiv“
Članovi Skupštine Društva razmatrali su i Studiju izvodljivosti prema „Etapi I“ projektnog
zadatka za aglomeracije Labin – Raša – Rabac za sufinanciranje iz EU fondova. Sa 3 glasa
„za“ i 1 „protiv“ prihvaćena je 1. varijanta Studije

Na 5. sjednici održanoj 23.02.2018. godine članovi Skupštine Društva donijeli su Odluku o
izmjenama i dopunama Društvenog ugovora TD Vodovod Labin radi usklađenja djelatnosti
kao i 1. Izmjene Plana poslovanja za 2018. godinu. Donešena je i Odluka o predaji
projektne dokumentacije sustava javne odvodnje i UPOV-a naselja Raša Općini Raša.

Na 6. sjednici održanoj 25.04.2018. godine članovi Skupštine Društva donijeli su 2.
Izmjene Plana poslovanja za 2018. godinu, Odluku o imenovanju revizorske tvrtke za 2018.
godinu, te Odluku o usvajanju Godišnjeg izvješća za 2017. godinu

Na 7. sjednici održanoj 13.06.2018. godine članovi Skupštine Društva jednoglasno su
donijeli 3. Izmjene Plana poslovanja za 2018. godinu i razmatrali problematiku vezanu uz
EU projekt odvodnje Labinštine. Predsjednik Skupštine Društva obavijestio je članove da
će se održati sastanak u Hrvatskim vodama kao i da se dogovara sastanak sa HEP-om,
nakon što je prihvaćena nova zajednička varijanta odvodnje Labinštine.

Zapisnici sa sjednica Skupštine Društva

Zapisnik sa 8. sjednice Skupštine Društva

Zapisnik sa 9. sjednice Skupštine Društva

Zaključci sa sjednica Nadzornog odbora Društva

Na 6. sjednici koja je održana 22.11.2017. godine novoizabrani članovi Nadzornog odbora donijeli su Odluku o izboru predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora. Za predsjednika je izabran Nenad Boršić, a za zamjenika predsjednika Ivica Peričić.

Na 7. sjednici koja je održana 13.12.2017. godine članovi Nadzornog odbora razmatrali su
prijedlog Plana poslovanja za 2018. godinu i prihvatili sa 3 glasa „za“ i 2 glasa „protiv“.
Prijedlog Plana poslovanja prosljeđuje se Skupštini Društva na usvajanje.

Na 8. sjednici koja je održana 23.04.2018. godine članovi Nadzornog odbora razmatrali su i
prihvatili Godišnje izvješće za 2017. godinu

Zapisnici sa sjednica Nadzornog odbora

Skip to content