Postojeće stanje

Javna odvodnja je djelatnost skupljanja otpadnih voda, njihova dovođenja do uređaja za pročišćavanje, pročišćavanja i izravnog ili neizravnoga ispuštanja u površinske vode i obrade mulja koji nastaje u procesu njihova pročišćavanja, ako se ti poslovi obavljaju putem građevina javne odvodnje, te upravljanje tim građevinama, uzorkovanje i ispitivanje vlastitih otpadnih voda isporučitelja vodne usluge te pražnjenje i odvoz otpadnih voda iz septičkih jama.

Vodovod Labin d.o.o. upravlja i vodi javnu odvodnju u Gradu Labinu te općinama: Raša, Sveta Nedelja, Kršan i Pićan. Na tim područjima izgrađeni su zasebni sustavi odvodnje koji prikupljaju otpadne vode koje se nakon pročišćavanja, ovisno o lokaciji i razini pročišćavanja ispuštanju vode u podzemlja, rijeke ili more.

Sustavi javne odvodnje projektirani su i izvedeni kao razdjelni ili mješoviti sustavi odvodnje. Sastoje se od glavnog kolektora, mreže sekundarnih kolektora, crpnih stanica, uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) i ispusne građevine.

Odvodnja se ukupno sastoji od:

  • približno 95 km kanalizacijske mreže
  • 8 crpnih stanica
  • 1 taložnica
  • 6 uređaja za pročišćavanje (biološki, membranski, bio-disk)
  • 3 podmorska ispusta
  • 2 podzemna ispusta
  • 3 ispusta u potoke i rijeke

Objekti se nadziru daljinski putem nadzorno upravljačkog sustava.

Naselja koja nisu pokrivena sustavom javne odvodnje imaju svoje individualne sustave sa malim sanitarnim uređajima, sabirnim i septičkima jamama čiji se sadržaj nakon pražnjenja obrađuje na UPOV-u Labin.

Skip to content