Misija i vizija

Misija je osnovna funkcija odnosno zadatak poduzeća te bilo kojeg njegovog dijela. Upravo zbog toga svaka vrsta organiziranog djelovanja mora imati misiju da bi imala smisla. U tom kontekstu, misija Vodovoda Labin d.o.o. jest:

 • osigurati trajno i kvalitetno obavljanje djelatnosti korištenjem vlastitih tehničkih i ljudskih potencijala na principima održivog razvoja i stalnog praćenja europskih trendova kvalitete na području djelatnosti
 • održavati sve objekte i uređaje u stanju funkcionalne sposobnosti uz maksimalno poštivanje zaštite okoliša, održivog razvoja i javnog interesa lokalne zajednice u kojima djeluje
 • jačanje sustava kontrole poslovanja uz poštivanje europskih standarda transparentnosti poslovanja
 • stalna briga o zadovoljstvu svojih radnika kao i svih korisnika usluga
 • pravilno gospodarenje vodnim resursima i osiguravanje sigurnosti i kvalitete u opskrbi vode, odvodnji i pročišćavanju otpadnih voda

što čini temelj sadašnjeg i budućeg poslovnog upravljanja Društvom i to u suradnji sa osnivačima.

Vizija predstavlja široku sliku kojoj neko poduzeće općenito teži. Viziju kao takvu potrebno je različitim instrumentima implementirati u poslovanje, integrirati je u svakodnevne procedure i ono što je najvažnije upoznati radnike te korisnike usluga sa istom. Upravo zato vizija Vodovoda Labin d.o.o. u idućem razdoblju, od 2020.-2024. jest sljedeća:

 • usmjerenje na kontinuirano pružanje izvrsne usluge razvojem i stalnim unapređivanjem vlastitih tehničko-tehnoloških i ljudskih resursa
 •  kontinuirana, sigurna, ekonomična i kvalitetna usluga vodoopskrbe i odvodnje
 • usmjerenje na principe zaštite okoliša te održivog razvoja
 • osiguranje stalnog obrazovanja svih radnika
 • poseban značaj promicanju ekologije prema mladima i povećanje ekološke svijesti od najranije dobi sa ciljem zaštite vodnih resursa
 • poboljšanje kvalitete življenja svih stanovnika Labinštine

Implementiranje misije i vizije u poslovanje je proces koji traje nekoliko godina, no ukoliko upravo te odrednice misije i vizije budućeg djelovanja Vodovoda Labin pretvorimo u operativne aktivnosti i ciljeve tada to znači da ono mora počivati na povećanju zadovoljstva svih korisnika usluga i to kroz:

 • unapređivanje postupanja u isporuci vode građanima
 • izgradnjom odgovarajuće mreže odvodnje otpadnih voda i njihovim pročišćavanjem na području cijele Labinštine
 • evidentiranjem svih septičkih jama
 • poštivanje načela ekonomičnosti, racionalnosti i svrsishodnosti
 •  upoznavanje korisnika, šire javnosti i medija sa misijom i vizijom te operativnim aktivnostima i ciljevima u cilju povećanja transparentnosti poslovanja te približavanja istima u cilju stvaranja kvalitetnog odnosa komunikacije i povjerenja uz stvaranje slike socijalno senzibilnog poduzeća
Skip to content