Obaveze korisnika vodnih usluga

Korisnik je dužan:

 • omogućiti ovlaštenoj osobi VODOVODa pristup vodomjernom oknu i vodomjeru u svakom trenutku, a osobito u slučaju moguće prijetnje ili nastalog zagađenja internog vodovodnog sustava,
 • čuvati poklopac vodomjernog okna i vodomjerno okno od mehaničkih oštećenja i prodora vanjske vode i nečistoća, te zaštititi vodomjere  od smrzavanja. Troškove zamjene oštećenog ili smrznutog vodomjera u cijelosti snosi korisnik.
 • obavijestiti VODOVOD ako uoči oštećenje vodovodnog priključka, javne vodovodne mreže, kanalizacijskog priključka i sustava javne odvodnje,
 • izvesti sekundarno revizijsko okno  prema utvrđenim uvjetima  i uputama VODOVODa,
 • održavati sustav interne odvodnje,
 • podmirivati račune za vodne usluge u skladu s važećim cjenikom vodnih usluga,
 • pismeno obavijestiti VODOVOD o osobi kojoj će se dostavljati računi (platitelju) u slučaju spriječenosti samog korisnika da prima račune,
 • zatražiti stalni priključak za građevine sa više stambenih ili poslovnih jedinica prije stavljanja građevine u funkciju (prodaje),
 • korisnik usluge može koristiti vodne usluge isključivo za potrebe svoga domaćinstva odnosno poslovnog prostora,
 • korisnik usluge nema pravo omogućiti drugoj osobi priključenje na svoje vodoopskrbne objekte i instalacije i korištenje i obračunavanje vodne usluge preko svojeg obračunskog mjernog mjesta.
 • korisnik usluge obavezan je pravovremeno pisanim putem obavijestiti VODOVOD o svim okolnostima koje znatno utječu na povećanje ili smanjenje potreba za korištenje vodne usluge,
 • korisnik je obvezan obavijestiti VODOVOD o svakoj promjeni vlasništva nekretnine, o promjeni adrese prebivališta, o početku i prestanku obavljanja djelatnosti ili o promjeni namjene prostora (domaćinstvo ili porezni obveznik) u skladu sa člankom 91. Općih uvjeta isporuke vodnih usluga Vodovoda Labin d.o.o. .
 • korisniku se preporuča vršiti češću kontrolu potrošnje vode radi pravovremenog otklanjanja kvarova.
Skip to content