Postojeće stanje

Voda se zahvaća sa tri izvora – izvora “Fonte Gaja – Kokoti”, izvora “Kožljak” i izvora “Plomin”, a po potrebi i sa izvora “Mutvica” te izvora “Sv. Anton” u dolini rijeke Raše. Godišnje se sveukupno isporuči u sustav oko 2.500.000 m³ vode.

Na slici nastavno prikazan je postojeći sustav vodoopskrbe.

Izvor “Fonte Gaja – Kokoti”

Izvorište spada u sliv rijeke Raše, a vodom se prihranjuje iz  krškog zaleđa. Tipičan je primjer krškog izvora sa karakterističnim brzim transportom vode do izvorišta. Nalazi se na vrlo niskoj koti (+0,28 m.n.v.). Kroz I zaštitnu zonu prolazi državna cesta Rijeka – Pula. 

Izvor “Fonte Gaja” nalazi se s lijeve strane rijeke Raše udaljen od samog naselja Raša oko 1,3 km. Izvor “Kokoti” nalazi se na 0,50 metara nadmorske visine za oko 270 metara sjevernije od izvora “Fonte Gaja”.

Izvor “Fonte Gaja” kaptiran je 1937. godine, a u eksploataciji je od 1940. godine, dok je izvor “Kokoti” kaptiran 1980. godine i od tada je i u eksploataciji.

Naknadno obavljenim istražnim radnjama u 80-tim godinama, a 1986. godine  određenim zahvatom (Kokoti) izvorište Fonte Gaja – Kokoti zaokruženo je sa ukupnim kapacitetom od 180 l/s.

Kod pojave velikih kiša postoji mogućnost kratkotrajnih zamućenja vode na izvoru, a za vrijeme većeg sušnog razdoblja moguće je zaslanjenje vode. Iz izvora se snabdijeva cijelo područje bivše općine Labin i Raše osim Čepića, Kožljaka i Plomina.

Dezinfekcija

Izvor “Kožljak”

Spada u sliv rijeke Boljunčice. Smješten je na zapadnim obroncima Učke i nalazi se na 277 metara nadmorske visine. Izvor je kaptiran 1937. godine od kada je i u eksploataciji, a kapacitet mu tokom godine iznosi od min 7 l/s do prosječno 17 l/s. U blizini nema naseljenih mjesta ni objekata.

Iz izvora se snabdijeva područje Kožljaka, Čepića, Nedešćine i Ripende, a za vrijeme kad izvor ima veće količine vode snabdijeva i dio Labina.

Voda ostaje bistra i za vrijeme velikih kiša.

Dezinfekcija

Izvor “Plomin”

Spada u sliv rijeke Boljunčice.Smješten je u području Plominske gore na 145 metara nadmorske visine. Izvor je kaptiran 1953. godine od kada je i u eksploataciji. Kapacitet tokom godine iznosi od min. 4 l/s do prosječno 16 l/s.

Iz izvora se snabdijeva vodovodna mreža Plomina do Vidikovca i Brestove, Plomin Luka, te područje Kršana i Potpićna.

Dezinfekcija

Izvor “Mutvica”

Spada u sliv rijeke Raše. Prihranjuje se iz krškog zaleđa. Nalazi se u dolini rijeke Raše sa njene lijeve strane na 4,92 metara nadmorske visine. Izvor je kaptiran 2005. godine, a ima ukupnu izdašnost 80 l/s i cjevovodom je povezan s vodospremom sirove, izvorske vode izvorišta Fonte Gaja – Kokoti. U blizini nema naseljenih mjesta ni objekata.

Snabdijeva, kao i izvor “Fonte Gaja – Kokoti”, cijelo područje bivše općine Labin, osim Čepića, Kožljaka i Plomina. Kod pojave velikih kiša postoji mogućnost kratkotrajnih zamućenja vode na izvoru.

Dezinfekcija

Izvor “Sv. Anton”

Smješten je istočno od sela Gorica, a udaljen je od mosta Raša oko 10 km. Po svojoj izdašnosti i stalnosti minimalnih protoka to je najznačajniji izvor uzvodno od izvora Rakonek (Vodovod Pula). Izvor se javlja u obliku manjeg jezerca na kontaktu krednih karbonatnih naslaga s aluvijalnim naslagama Raše predstavljenim glinama. To je tipičan preljevni izvor uzlaznog tipa. Režim izvora je stalan. Preljevne količine vode tijekom kišnih razdoblja dosežu maksimalne vrijednosti do 4,4 m3/s, ali tijekom ljetnih sušnih razdoblja padaju na svega 15 l/s. Na bazi podataka pokusnih crpljenja, procijenjen je kapacitet od 250 l/s.

Vodovod Labin ima vodopravnu dozvolu za korištenje izvora Sv. Anton koji je ekspolatiran po prvi puta u 2020. godini.

Vodoopskrbni sustav

Vodoopskrbni sustav sastoji se od:

  • približno 500 km vodovodne mreže raznog materijala i profila,
  • 32 vodosprema,
  • 23 prekidnih komora,
  • 7 pumpnih stanica i
  • 10 hidrostanica

Sustavom je pokriveno preko 99% stanovništva Labinštine (Grad Labin i općine Raša, Sv. Nedelja, Kršan i Pićan), te sveukupno ima oko 13.000 priključaka.

Od 1995. godine uveden telemetrijski sustav (sustav daljinskog nadzora i upravljanja vodoopskrbnim sustavom) koji se stalno nadopunjuje.

Skip to content