Promjena korisnika vodnih usluga

Sukladno čl.91. Općih uvjeta isporuke vodnih usluga Vodovoda Labin d.o.o.

Članak 91.

Prijavu promjene korisnika vodne usluge (zbog promjene vlasništva, zakupa, najma ili drugog razloga) dužni su izvršiti sadašnji korisnik vodne usluge te novi korisnik vodne usluge na slijedeći način i u slijedećim rokovima: sadašnji korisnik vodne usluge dužan je u roku do 15 dana od dana nastale promjene korisnika vodnih usluga prijaviti tu promjenu isporučitelju vodnih usluga i dostaviti vjerodostojne dokaze. U istom roku promjenu korisnika može prijaviti i novi korisnik vodne usluge te dostaviti vjerodostojne dokaze.

Ako u tom roku promjenu korisnika nije prijavio prethodni korisnik vodnih usluga, u roku od idućih 15 dana, dužan je promjenu korisnika vodnih usluga prijaviti novi korisnik i dostaviti vjerodostojne dokaze.

Pod vjerodostojnim dokazima smatraju se ugovor o kupoprodaji nekretnine, rješenje o nasljeđivanju, ugovor o zakupu prostora ili najmu stana odnosno drugi dokazi kojima se dokazuje pravna sljedivost ovlaštenika korištenja nekretnine.

Kod promjene korisnika vodnih usluga potrebno je podmiriti isporučitelju vodnih usluga sve dospjele račune i ostala potraživanja koja ima isporučitelj vodnih usluga prema korisniku.

Korisnik vodnih usluga koji se u evidenciji isporučitelja vodnih usluga vodi kao korisnik ostaje u statusu obveznika plaćanja vodne usluge sve dok isporučitelju vodnih usluga ne dostavi dokumentaciju o promjeni statusa korisnika vodnih usluga, s očitanim stanjem i datumom očitanja vodomjera odnosno dostavi podatak s kojim stanjem vodomjera se mijenja status korisnika vodnih usluga.

U razdoblju od stvarno nastale promjene korisnika vodnih usluga pa do prijave promjene korisnika vodnih usluga isporučitelju vodnih usluga, prethodni i novi korisnik solidarno odgovaraju za plaćanje vodnih usluga.

U slučaju smrti korisnika nastale promjene su obvezni prijaviti njegovi nasljednici.

Ako se ne izvrši promjena korisnika, isporučitelj vodnih usluga će u slučaju postojanja isprava o nasljeđivanju pismeno obavijestiti nasljednika o obvezi promjene korisnika. Ukoliko nasljednik ne izvrši promjenu korisnika ni nakon upućene obavijesti, isporučitelj vodnih usluga će temeljem postojećeg dokaza izvršiti promjenu korisnika u svojim poslovnim knjigama.

Za promjenu korisnika ili ostalih bitnih uvjeta za dostavu računa korisnik treba ispuniti Obrazac Prijava/promjena korisnika i dostaviti svu potrebnu dokumentaciju kojom dokazuje nastalu promjenu, a koja se navodi u obrascu. Promjena se može izvršiti tek primitkom potpune dokumentacije.

Obrazac i popratnu dokumentaciju korisnik može dostaviti osobno na adresu Društva: Slobode 6, 52220 Labin, putem pošte ili putem elektroničke pošte: vodovod-labin@vodovod-labin.hr.

Skip to content