25. veljače 2021. / Novosti

OD 01. OŽUJKA UVODI SE NOVA KATEGORIJA POLJOPRIVREDNIH PRIKLJUČAKA I NIŽE CIJENE

Nova kategorija korisnika i nove cijene za poljoprivredni priključak uvode se od 01.ožujka 2021.godine. Cijena fiksnog dijela je 25 kn ,a varijabilni dio osnovne cijene je 3,41 kn /m3 . Skupština TD donijelo je Odluku da se na korištenje vode za poljoprivredne priključke neće naplaćivati naknada za razvoj odvodnje u iznosu od 1 kn /m3. Na taj način Grad Labin, Općine Sv.Nedelja, Raša. Pićan i Kršan dodatno su dali doprinos razvoju poljoprivrede na Labinštini.

Svi korisnici koji imaju uvjete za ostvarenje poljoprivrednih priključaka moraju predati zahtjev. Uz zahtjev za priključenje na komunalne vodne građevine podnositelj zahtjeva dužan je dostaviti slijedeće:

  1. projektnu dokumentaciju sa odgovarajućim aktom o legalitetu građevine
  2. dokaz o vlasništvu – zemljišno knjižni izvadak za građevinu ili drugu nekretninu koja se priključuje
  3. kopiju katastarskog plana
  4. kopiju osobne iskaznice i OIB i
  5. drugu dokumentaciju na zahtjev isporučitelja vodnih usluga. 

Za poljoprivredni priključak korisnici vodnih usluga uz zahtjev zemljišta prilažu dokaz o vlasništvu za zemljište za koje  traže priključak,  presliku katastarskog plana, navod za koje svrhe će se koristiti navodnjavanje te suglasnost JLS-a uz uvjerenje ili izvod iz prostornog plana kojim se dokazuje da se zemljište nalazi izvan građevinskog područja.

Ukoliko se zemljište nalazi u zakupu ili najmu, korisnici vodne usluge uz zahtjev prilažu i izjavu o suglasnosti vlasnika zemljišta kojom on izjavljuje da je suglasan za podnošenje zahtjeva i izdavanje vodoopskrbnog priključka korisniku vodnih usluga za zemljište dano u zakup ili najam. Ukoliko suglasnost daje fizička osoba, ista mora biti ovjerena kod javnog bilježnika.

Da bi korisnici vodnih usluga bili uvršteni u zasebnu kategoriju korisnika poljoprivreda-navodnjavanje korisnici vodnih usluga uz zahtjev prilažu:

Dokaz o registraciji obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva (OPG-a), samoopskrbnog poljoprivrednog gospodarstva (SOPG), obrta registriranog za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, trgovačkog društva ili zadruge registrirane za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, te druge pravne osobe registrirane za obavljanje poljoprivredne djelatnosti.

Kao dokaz prilažu se: Rješenje o upisu u Upisnik Obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava za obiteljska poljoprivredna gospodarstva /OPG-a/, odnosno u Upisnik poljoprivrednika za samoopskrbna poljoprivredna gospodarstva (SOPG), izvadak iz obrtnog registra za obrt registriran za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, izvadak iz sudskog registra za trgovačka društva ili zadruge registriranih za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, te druge pravne osobe registrirane za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, ovisno o registraciji, zapisnik o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta, kojeg izdaje Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju ( u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja) nakon upisa poljoprivrednog zemljišta u „ARKOD“ sustav.

Podnositelj zahtjeva dužan je prilikom predaje zahtjeva za priključak, navesti vremenski period korištenja navodnjavanja s obzirom na kulturu zemljišta.

Isto tako podnositelj zahtjeva dužan je prilikom predaje zahtjeva za priključak dati izjavu ovjerenu od strane javnog bilježnika kojom se obavezuje da će isti biti korišten isključivo za navodnjavanje. U slučaju nepoštivanja izjave isporučitelj vodnih usluga ukinuti će priključak na trošak korisnika i obračunati potrošnju vode po tarifi za poslovne korisnike.

Ukoliko se zemljište nalazi u zakupu ili najmu, korisnici vodne usluge uz zahtjev prilažu i izjavu o suglasnosti vlasnika zemljišta kojom on izjavljuje da je suglasan za podnošenje zahtjeva i izdavanje vodoopskrbnog priključka korisniku vodnih usluga za zemljište koje je dano u zakup ili najam. Ukoliko suglasnost daje fizička osoba, ista mora biti ovjerena kod javnog bilježnika.

Navedeni priključak daje se na razdoblje od 3 godine te je korisnik dužan neposredno prije isteka trogodišnjeg perioda dokazati obavljanje poljoprivredne djelatnosti putem organizacijskih oblika, (OPG, SOPG, obrt, trgovačko društvo, zadruga) odnosno dokaz o upisu u ARKOD sustav kako bi istoga produljio, u protivnom priključak prelazi u kategoriju/tarifu poslovnih korisnika.

Vodomjer mora biti smješten kad god to tehničko tehnološki uvjeti dozvoljavaju, na katastarskoj čestici za koju se daje priključak. U protivnom priključak će se odobriti na najbližoj mogućoj lokaciji vodoopskrbne mreže, uz pisanu suglasnost vlasnika nekretnine, na kojoj se smješta vodomjerno okno.

Posebno će se obratiti pažnja na predviđeni način korištenja vode, te predvidjeti eventualno ograničenje isporuke količine vode.

Za područja na kojima vodovodna infrastruktura ne zadovoljava potrebne količine ili je planovima vodnog isporučitelja planirano ukidanje iste neće se odobriti podneseni zahtjev.

Temeljem gore navedenih uvjeta, dosadašnji korisnici poljoprivrednog priključka a koji su registrirani za obavljanje gore navedenih djelatnosti obvezni su podnijeti zahtjev za novi priključak za navodnjavanje ili prenamjenu postojećeg. Prenamjena postojećeg priključka će se odobriti ukoliko se isti koristi isključivo za navodnjavanje. Ukoliko se zahtjev ne podnese navedeni korisnici ostaju u kategoriji/tarifi poslovnih korisnika.

Priključci za urbane vrtove i javne zelene površine u vlasništvu JLS, u Odluci o cijeni vodne usluge, imaju posebnu tarifu.

Isporučitelj vodnih usluga, na temelju uredno podnesenog zahtjeva za priključenje provodi postupak radi utvrđivanja tehničko-tehnoloških uvjeta. Ako za priključenje ne postoje tehničko-tehnološki uvjeti, zahtjev za priključenje će se odbiti.

Rješenje o odbijanju priključenja mora sadržavati podatke o građevini i vlasniku, te razlog zbog kojeg se građevina ne može priključiti.

Isporučitelj vodnih usluga je dužan donijeti akt kojim odobrava ili odbija zahtjev za priključenje  u roku od 30 dana od dana primitka urednog zahtjeva.

Skip to content