Mjera 1

Razdjeljivanje postojećeg mješovitog sustav odvodnje u Labinu s okolnim naseljima i rekonstrukcija postojećeg sustava odvodnje u Rapcu, Plominu i Plomin Luci

Temeljem CCTV snimki postojećeg mješovitog sustava odvodnje u Labinu s okolnim naseljima predlaže se razdjeljivanje cjelokupnog postojećeg sustava odvodnje, čime će se spriječiti eksfiltracija i infiltracija otpadne vode u podzemlje, obzirom da se gotovo u cijelosti radi o starim i ispucalim cjevovodima najvećim dijelom izvedenim od betonskih i azbest-cementnih cijevi. Budući da se predmetni sustav odvodnje geografski najvećim dijelom nalazi na području uzvodno od glavnih vodocrpilišta u Raškoj dolini, a koja se koriste za vodoopskrbu najvećeg dijela Labinštine, ova mjera dobiva na dodatnoj važnosti s ciljem zaštite vode za ljudsku potrošnju i osiguranja neometane vodoopskrbe čitave Labinštine. S obzirom na obuhvat potrebnih sanacija i rekonstrukcija procijenjeno je da je optimalno razdijeliti sustav, što će u konačnici rezultirati manjim dotocima na UPOV, odnosno smanjenju potrebnog hidrauličkog kapaciteta nizvodnih dionica, crpne stanice u Raši i samog UPOV-a. Za razdijeljivanje je predviđen cjelokupni sustav s izuzetkom starog grada (što se planira riješiti zasebnim projektom) i dijela sustava u naselju Kature koji je novijeg vijeka i izveden kao razdjelni sustav. Razdjeljivanjem je ukupno obuhvaćeno oko 42,4 km, uz potrebu za izvedbom (prespajanjem) 2.475 kućnih priključaka.

Na temelju CCTV inspekcije postojećih sustava u Rapcu te Plominu i Plomin Luci, a opet zbog dotrajalih i ispucalih cjevovoda, dodatno se predlaže sanacija (rekonstrukcija) postojeće mreže sa sljedećim iznosima: u Rabcu (5,0 km), Plominu (1,8 km) i Plomin Luci (0,55 km). U sklopu ove mjere predviđa se i rekonstrukcija objekata koji nisu u odgovarajućem stanju i to:

  • Rekonstrukcija CS Maslinica + havarijski ispust
  • CS Mimoza (havarijski ispust)
  • CS Riva (havarijski ispust)
  • CS Adoral (havarijski ispust)
  • Rekonstrukcija CS Plomin Luka

Ova mjera ima kapitalni trošak od oko 149,8 milijuna HRK.

Skip to content