Mogućnosti plaćanja računa

  1. Račun za vodne usluge svi potrošači mogu platiti u poštanskim uredima na području pružanje usluge Vodovoda Labin bez provizije.
  1. Moguće je ugovoriti i SEPA – IZRAVNO TEREĆENJE (ex. trajni nalog). Osoba koja vrši plaćanje računa (platitelj) mora potpisati SUGLASNOST za Osnovno izravno terećenje u prostorijama Vodovoda Labin d.o.o. za koju je potrebno dostaviti na uvid osobnu iskaznicu i karticu transakcijskog računa na kojoj je naznačen IBAN transakcijskog računa. Platitelj računa može biti i osoba različita od samog potrošača. Potpisom Suglasnosti obvezuje se na plaćanje računa te time mora osigurati da na računu uvijek ima raspoloživih sredstava za naplatu potraživanja. Može se ugovoriti za sve račune u svim bankama u RH. Nakon potpisane suglasnosti Vodovod Labin d.o.o. će za iznos računa vodnih usluga izravno teretiti transakcijski račun platitelja sve dok isti ne otkaže suglasnost o izravnom terećenju.
  1. Korisnici Internet bankarstva u Addiko, HPB, OTP, PBZ i ZABA mogu plaćati račune korištenjem usluge iRačuna. i-Račun čine e-Uplatnica i e-Račun. Ugovaranjem usluge i-Račun umjesto papirnatog računa dobivat ćete račun u elektroničkom obliku (e-račun). Svi podaci unaprijed ispunjeni čekat će Vas u internet bankarstvu u obliku e-Uplatnice. Nema prepisivanja podataka sa računa te je upravo zbog toga rad sa e-Računom mnogo lagodniji, brži, točniji i manje stresan od plaćanja putem predložaka. Jednim klikom na e-Uplatnicu plaćate Vaš račun. e-Račun neće automatski skinuti iznos računa sa Vašeg tekućeg računa već morate, kao i za svako drugo plaćanje putem Internet bankarstva, izvršiti autorizaciju plaćanja. Naknada koju plaćate za e-Račun je Vaša uobičajena (nema nove naknade) tj. ona koja je ugovorena između vas i vaše poslovne banke. U svakom trenutku, prije i nakon plaćanja računa, e-Račun u PDF obliku moći ćete pregledavati i preuzeti putem internet bankarstva Vaše banke.
    Aktiviranje usluge je jednostavno i besplatno:
    • prijavite se na Vaše stranice Internet bankarstva, odaberete Vodovod Labin d.o.o. kao izdavatelja e-Računa i popunite Zahtjev sa modelom (01) i pozivom na broj (npr.12345678-123456-12) sa bilo kojeg računa iz tekuće godine.
    • Uslugu također možete deaktivirati besplatno u bilo kojem trenutku putem internet bankarstva.
  1. Računi se mogu platiti i na svim dostupnim i ovlaštenim mjestima platnog prometa (banka, FINA, kiosk…) uz proviziju. Za lakše plaćanje, svi računi imaju barkod.
Skip to content